Det religiösa förtrycket fortsätter i Tibet

I sin rapport "Closing the Doors: Religious Repression in Tibet", rapporterar Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) att minst 3 993 munkar och nunnor uteslutits från sina kloster under Kinas så kallade "Slå Hårt"-kampanj.
Rapporten dokumenterar ett utbrett undertryckande av religionsfriheten i Tibet ända sedan "Slå Hårt"-kampanjen startade i Tibet i april 1996. Huvuddelen av rapporten grundar sig på vittnesmål som samlats in vid intervjuer med tibetanska flyktingar som nått exilen sedan 1997.

Det centrala i Kinas "Slå Hårt"- och ”omskolnings”-kampanjer består i att tvinga munkarna och nunnorna att motsätta sig tibetansk-nationalistiska tankar och att förkasta Dalai Lama. De som vägrar riskerar allvarliga konsekvenser. I februari 1998 hade 3 993 munkar och nunnor uteslutits från sina respektive kloster, 294 arresterats, och 14 dödsfall rapporterats. Dessutom har TCHRD efter rapportens publicering fått veta att nunneklostret Rakor i distriktet Toelung Dechen stängts. Detta nunnekloster, som låg 12 km från Lhasa och inhyste 80 nunnor, stängdes efter det att medlemmar av kinesiska "arbetslag" kommit dit för att leda "patriotiska omskolningsmöten" den 17 mars 1997. Alla nunnorna uteslöts efter att ha vägrat följa "arbetslagets" anvisningar.

En integrerad del av "Slå Hårt"-kampanjen i Tibet är den parallellt genomförda "patriotiska omskolningen", som drastiskt beskurit religionsfriheten i klostren. Kinesiska "arbetslag" har sänts till munk- och nunnekloster över hela Tibet för att med tvång "omskola" munkarna och nunnorna och bibringa dem ett nytt sätt att tänka och handla. De som gör motstånd får räkna med bestraffningar i form av uteslutning eller arrest. De tibetanska munkarna och nunnorna måste underteckna en förpliktelse i fem punkter, nämligen:

att motsätta sig tanken på ett oberoende Tibet;
att förkasta Dalai Lama;
att erkänna den av kineserna utsedde Panchen Lama;
att motsätta sig dem som förespråkar oberoende för Tibet samt
att verka för "moderlandets" enhet.

"Allt sedan de kinesiska myndigheterna satte i gång "Slå Hårt"-kampanjen i Tibet, har TCHRD bevakat effekterna av denna kampanj", sade Mr Lobsang Nyandak, verkställande chef för TCHRD. "Syftet med denna kampanj skiljer sig totalt åt i Kina och i Tibet. I Kina är kampanjens officiella mål att slå till hårt mot allmän brottslighet och korruption. I Tibet är syftet däremot att kränka och eliminera såväl dem som stöder tibetanskt oberoende som människorättsaktivister. Om de pågående "Slå Hårt"- och "patriotisk omskolnings"-kampanjerna får fortsätta som hittills, kommer de att leda till att den tibetanska kulturen och religionen totalt förintas. Detta framgår tydligt av omfattningen av de skador som hittills vållats."

Enligt kinesiska uppgifter har cirka 30 000 av Tibets 46 000 buddhistiska munkar och nunnor fått "omskolning" och 1 780 av Tibets munk- och nunnekloster besökts av arbetslagen.

Innan Kina invaderade Tibet 1949 fanns det över 6 000 kloster över hela landet som inrymde cirka 600 000 munkar och nunnor. År 1979 hade endast 13 kloster överlevt och de flesta munkarna och nunnorna hade antingen avlidit eller tvingats lämna sin orden.

De kinesiska myndigheterna har i synnerhet riktat in sig på noviser. Den som inte fyllt 18 har inte fått gå i kloster, och i februari 1998 hade 937 munk- och nunnenoviser uteslutits sedan kampanjen började.

"Kina är ute efter att kuva och tillintetgöra de tibetanska munkarna och nunnorna, eftersom man anser att Tibets starka religiösa traditioner underblåser den tibetanska motståndsrörelsen. I december 1997 återfanns bland de 1 216 politiska fångar i Tibet, som man f.n. känner till, 837 nunnor och munkar, alltså nära 70 % av de politiska fångarna", sade Mr Lobsang Nyandak.

Den första vågen av restriktioner var förbudet mot att sätta upp eller visa bilder av Dalai Lama. Förbudet tillkännagavs i alla de ledande tibetanska tidningarna den 15 april 1996. I november 1997 hade kampanjen för att eliminera Dalai Lamas inflytande nått en sådan nivå att Raidi, verk- ställande vice sekreterare i det autonoma Tibets (TAR:s) partikommitté, i kinesisk lokal-TV förklarade att "vi måste förklara totalt krig, i tanke och teori och i den ideologiska sfären, mot Dalai Lama och hans separatistiska styrka."

"Omskolnings"-kampanjen utsträcktes ytterligare i december 1997, då de kinesiska tjänstemännen kungjorde en ny kampanj för att eliminera "Dalai Lamas inflytande på de tibetanska massorna" inom jordbrukssamhällen, tätorter och städer, regeringsorganisationer och skolor. Chefen för den tibetanska s.k. Ethnic Religious Committee förklarade, att "om den patriotiska omskolningen genomförs enbart i templen, så kommer det instabila läget att bestå."