Stadgar

Stadgar för Svenska Tibetkommittén

antagna på det extra medlemsmötet 2016-02-17 och fastställda på årsmötet 2016-03-21

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Tibetkommittén

§2. Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm kommun

§3. Ändamål
Svenska Tibetkommitténs ändamål är att:
· stödja tibetanernas strävan att på fredlig väg skapa förutsättningar för att utöva sin lagliga rätt till självbestämmande i Tibet.
· verka för att tibetanernas mänskliga rättigheter respekteras.
· uppmana politiker och andra makthavare att engagera sig för Tibetfrågans lösning.
· förmedla information om Tibet.

§4. Medlemskap
Svenska Tibetkommittén är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Medlemskap är öppet för var och en som godtar föreningens stadgar och program. Medlem är var och en som betalat senast förfallna medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas årsvis per kalenderår. Avgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Medlem som handlar på sätt som strider mot föreningens syfte eller skadar dess anseende, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne ska beredas tillfälle att överklaga uteslutningen vid påföljande årsmöte.

§5. Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet (ordinarie medlemsmöte). Styrelsen verkställer årsmötets beslut och fungerar som högsta beslutande organ mellan årsmötena. Revisorerna utgör den kontrollerande funktionen.

§6. Årsmöte
Årsmöte hålls inom tre månader från räkenskapsårets utgång. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
4. fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
10. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. val av valberedning
13. beslut om verksamhetsplan och budget
14. beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
15. motioner
16. övriga ärenden

§7. Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte kan inkallas om 1/10 av föreningens medlemmar så begär eller om styrelsen med två tredjedelars majoritet så beslutar. Minst trettio dagar ska förflyta mellan två medlemsmöten.

§8. Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte och extra medlemsmöte. Kallelsen till årsmötet ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen skickas ut tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsmötet och läggs även ut på föreningens hemsida www.tibet.se senast två veckor före årsmötet. Då kallelse till årsmötet skickats ut ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Kallelse till extra medlemsmöte sker skriftligt per brev eller i Tidskriften Tibet tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet och ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma.

§9. Rösträtt och röstning
Vid omröstning på årsmötet (eller extra medlemsmöte) har varje medlem en röst. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat stadgas. Mötets ordförande har utslagsröst. Sluten omröstning ska hållas vid personval om någon medlem så begär. Valbarhet: varje medlem är valbar till föreningens styrelse.

§10. Motioner
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. För sent inkomna motioner behandlas inte av årsmötet.

§11. Stadgeändringar
Beslut om stadgeändring ska för att anses giltigt, fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte.

§12. Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju styrelseledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter. Valbar till styrelsen är betalande medlem. Styrelseledamöternas mandattid ska vara två år. Ledamöterna ska avgå växelvis. Styrelsesuppleanter väljs i turordning för ett år.

Föreningens årsmöte väljer styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Årsmötet väljer en av de valda styrelseledamöterna till ordförande för ett år. I den händelse ordförandekandidat saknas beslutar årsmötet att avstå från val av ordförande. Förutom ordförande konstituerar sig styrelsen själv.

Styrelsen sammanträder omedelbart efter valet för konstituering och upprättande av sin arbetsordning. På konstituerande sammanträde utses en ekonomiskt ansvarig och firmatecknare. Om årsmötet valt en styrelseordförande väljs även en vice-ordförande. Om styrelsen så beslutar utses sekreterare och/eller andra specifika förtroendeposter på konstituerande sammanträde.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen kan också sammanträda på kallelse av en av styrelsen på konstituerande sammanträde utsedd ledamot.

Vid ordinarie styrelsemöte upptages punkterna· Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande· Tillsättande av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare samt protokolljusterare)· Fastställande av dagordning Övriga frågor Fastställande av nästa mötesdatum· Mötets avslutande

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter är kallade och ordföranden eller vice ordföranden och ytterligare minst två ledamöter (ordinarie eller suppleanter) är närvarande. I avsaknad av ordförande är styrelsen beslutsför när samtliga ledamöter är kallade och minst tre ledamöter (ordinarie eller suppleanter) är närvarande. När endast tre ledamöter är närvarande krävs dessutom att de är eniga om de beslut som fattas.

Vid omröstning inom styrelsen har varje styrelseledamot och varje suppleant som intagit ledamots plats en röst. Ordinarie ledamot som har förhinder att närvara vid ett styrelsemöte men ändå själv vill delta i en omröstning har rätt att i förväg skicka in sin röst per e-post. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Protokoll ska föras vid styrelsens möten. Protokollen registreras i nummerföljd per kalenderår med obruten paragrafnumrering mellan åren. Protokollen förvaras på betryggande sätt.

I händelse att en ledamot under löpande verksamhetsår inte längre har möjlighet att fullfölja sina uppdrag har styrelsen rätt att välja in lämplig medlem som ersättare i styrelsen fram till nästa medlemsmöte.

§13. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen enligt föregående paragraf utser till firmatecknare.

§14. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår (=verksamhetsår) är 1 januari – 31 december.

§15. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§16. Revisorer
På årsmötet ska väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsmöte.

Revisorernas ska inför årsmötet redovisa en ekonomisk granskning och en förvaltningsrevision av verksamheten.

Revisionsberättelsen ska presenteras för styrelsen senaste en vecka före årsmötet.

§17. Föreningens upplösning
Föreningen ska upphöra då minst två tredjedelar av de röstande på två på varandra följande årsmöten så beslutar. Föreningens tillgångar ska då tillfalla likvärdig verksamhet i föreningens anda.